امضا کنندگان: اکبر احمدپور، رسول اقدمی، حسین بخشایشی، هادی بهادری، مرتضی پیری، مهران حاجیلو، رسول خوشبختی سرای، قاسم رشیدنژاد، لطیفه مبین،  میر علی  محمدی، مقصود مرتاض، لطفعلی ناصری،  حبیب نجف پیر، اکبر نوروزنژاد، رضا هادیلو